Avtor Leto Naslov tip
Škof, Lenart 2013Tehnološki človek ali o krizi znanosti : prevlada paradigme dobička : poveličevanje tehnologije se kaže v opustošenju narave in človekačlanek
Kleine, Romana Vojko Strahovnik (ment.)2012Trajnostni in sonaravni razvoj - okoljska etika med ekološkimi in ekonomskimi interesi primer Nature 2000mag. naloga
Glüsing, Jens Nils Klawitter (soavt.)2012WWF - prijatelj koncernov : svetovni sklad za naravo, WWF,članek
Goršak, Bernard 2011Biblična etika varstva naravečlanek
Peršolja, Borut 2011Planinske vrednotečlanek
Rac, Ilona Senko Pličanič (ment.)2010Ustavno varstvo narave v Republiki Slovenijidipl. naloga
Hedžet Tóth, Cvetka 2010Jürgen Moltmann - človekove pravice, pravice človeštva in pravice naravečlanek
Komat, Anton Viki Ivanuša (moder.)2010Ne naravo, obvarovati je treba človeka : Ormož : nova knjiga Antona Komata Umetnost preživetjapredstavitev
Goršak, Bernard Edvard Kovač (ment.)2009Biblična etika varstva narave kot preraščanje nasprotij med antropocentrizmom in ekocentrizmomdr. disertacija
Strehovec, Tadej 2009Usodni klic narave : podnebne spremembe kličejo k drugačnemu življenjskemu slogučlanek
Kovač, Edvard Marjan Pogačnik (moder.), Mica Kovačič (moder.)2007Preroki nesreče ali varuhi sveta? : pogovor s p. dr. Edvardom Kovačem, teologom in profesorjem za etiko varstva naravepogovor
Spremo, Milena Cvetka Hedžet Tóth (ment.)2006Okoljska etika z metafizičnih vidikovmag. naloga
Trontelj, Jože 2006Uveljavljanje načel etike v družbeni zavesti, s posebnim ozirom na zdravstvo, socialno skrbstvo, varstvo narave in prostora, znanost in druga področja družbenega življenjačlanek
Pihlar, Tanja 2006Franz Weber: Die Natur des Sollens ...članek
Ošlaj, Borut 2005Hans Jonas und die Möglichkeit einer diaphorischen Natur-Ethikčlanek
Elliot, Robert Božidar Kante (prevaj.)2005Ponarejanje naravečlanek
Hedžet Tóth, Cvetka 2005Zaustavljeni pesimizem : Arthur Schopenhauer - trdovratni človek naravečlanek
Erik, Katz Božidar Kante (prevaj.)2005Velika laž : človeška obnova naravečlanek
Ošlaj, Borut 2004Hans Jonas und die möglichkeiten einer diaphorischen naturethikčlanek
Sajovec Altshul, Katarina Senko Pličanič (ment.)2003Severnoameriški Indijanci, ekocentrična filozofija in novo pravo (narave)dipl. naloga
Valentinčič, Ivan Drago Kos (ment.)2003Odnos do živali kot indikator spremembe vrednot : (od antropocentrične k ekocentrični etiki narave)mag. naloga
Hribar, Tine Lev Kreft (uvod)2003Obvladovanje sveta in svetovni etosmonografija
Košti, Jerneja Tine Hribar (ment.)2003Vprašanje svetosti življenja v zahodni filozofiji in krščanstvu s posebnim poudarkom na odnosu do živalidipl. naloga
Vidmar, Luka 2003Ločitev svetlobe od teme : Vinko Ošlak: Spoštovanje in bit: eseji o naravi, človeku in kulturičlanek
Uršič, Marko Igor Škamperle (moder.), Andrej Detela (moder.), Katarina Majerhold (moder.)2003Igor Škamperle, Andrej Detela in Katarina Majerhold z Markom Uršičempogovor
Hedžet Tóth, Cvetka Borut Ošlaj (uvod)2002Med metafiziko in etikomonografija
International Social Survey Programme, Niko Toš2002Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): ekologijaporočilo
Sajovic, Maja Lev Kreft (ment.)2002Okoljska estetika - estetika z etikodipl. naloga
Kovačič, Aleksandra Franci Zore (ment.)2002Filozofski vidik ekološke krizedipl. naloga
Kant, Immanuel Rok Svetličič (prevaj.)2002O dolžnosti do tistega, kar ni človekčlanek
Janežič, Milena Edvard Kovač (ment.)2001Etika kot temeljno izhodišče za ohranjanje narave in okoljadipl. naloga
Motoh, Helena 2001Ekološki vidiki daoizma: kaotičnost narave in etika nevmešavanjačlanek
Žveglič, Mihaela Cvetka Hedžet Tóth (ment.)2001Metafizika volje do življenjadipl. naloga
Kolakowski, Leszek Miljana Cunta (prevaj.)2000O spoštovanju naravečlanek
Ošlaj, Borut 2000Človek in narava : osnove diaforične etike naravemonografija
Pličanič, Senko 2000Koncept nove (ekocentrične) pravne filozofiječlanek
Biloslav, Darja Janez Planina (ment.)2000Ekološko sprejemljivi turizemdipl. naloga
Ošlaj, Borut 2000Reččlanek
Ošlaj, Borut 1999Budizem in naravačlanek
Ošlaj, Borut 1999Estetika narave in etika pri Kantučlanek
Ošlaj, Borut 1999Diaforična estetika narave in njene etične implikaciječlanek
Arntzen, Sven 1999Natural beauty, ethics and conceptions of naturečlanek
Dovč, Irma Tone Strojin (ment.)1998Pravno varstvo naravedipl. naloga
Hlebš, Jože 1998Biologija, evolucionizem in etika : prvi delčlanek
Hlebš, Jože 1998Biologija, evolucionizem in etika : drugi delčlanek
Ferry, Luc Simona Križaj Pochat (prevaj.), Luka Omladič (študija)1998Novi ekološki red : drevo, žival in človekmonografija
Omladič, Luka 1998Ekološka filozofija in epistemološka zmeda nove dobečlanek
Omladič, Luka Mladen Dolar (ment.)1998Ekološka filozofija in epistemološka zmeda nove dobedipl. naloga
Kirn, Andrej 1998Ekološki in družbeno-etični izzivi genske tehnologiječlanek
Ošlaj, Borut a od mo1998Die Bibel und die öko-ethische Krisečlanek
Schnedl, Hartmut (prevaj.)1997Pojmovanje narave na področju varstva okolja in naravečlanek
Ločniškar, Franc 1997Etične dileme v prireji in uživanju mesačlanek
Zupančič, Iba Živa Marko Uršič (ment.)1996Odnos človeka do narave v filozofskih teorijah individualizma in ekocentrizmadipl. naloga
Grmič, Vekoslav 1996Ekološka etikačlanek
Hlebanja, Jože 1996Gospodarjenje z lovišči, lov in varstvo naravečlanek
Velkavrh, Tina Cvetka Hedžet Tóth (ment.)1996Od kaosa k evolucijidipl. naloga
Kirn, Andrej 1992Od entropocentrične k ekocentrični etiki ali od etike gospodarjenja nad naravo k etiki sožitjačlanek
Grmič, Vekoslav 1990Ni antropocentrizma brez fiziocentrizmačlanek
Kardelj, Edvard Tone Svetina (moder.)1977Sovraštvo do narave se maščuje : človek, ki ne vzdržuje ravnovesja v prirodi, ga izgubi tudi v sebipogovor
Krek, Janez Evangelist 1905Kozmologijamonografija
Ošlak, Vinko 2003Spoštovanje in bit : eseji o naravi, človeku in kulturimonografija
Langer, Iva Borut Ošlaj (ment.)2012Ekofeminizem in okoljska etikamag. naloga
Grušovnik, Tomaž 2013Razlika kao osnova okolišne etikečlanek
Irigaray, Luce Lenart Škof (ured.), Emily A. Holmes (ured.)2013Breathing with Luce Irigaraymonografija
Grušovnik, Tomaž 2013Breathing with the natural world : Irigaray, environmental philosophy, and the alterity of naturečlanek
Juvan, Matic Marjanca Kos (ment.)2013Vpliv gozdne pedagogike na razvoj okoljske etike pri predšolskem otrokudipl. naloga
Hedžet Tóth, Cvetka 2013Sočutje pomeni tudi občutek odgovornosti : posvetni duh etikečlanek
Grušovnik, Tomaž 2013Od nereda k redu in nazaj – ocena knjige Andrej Kirn: Družbenoekološki obrat ali propadčlanek
Sedmak, Mateja Zorana Medarić (soavt.), Martina Rameša (soavt.)2012Poročilo o javnomnenjski raziskavi v okviru projekta "Teološki ekofeminizem in sodobna ekološka kriza"poročilo
Grušovnik, Tomaž 2012"Naj nihče ne združi, kar je Bog ločil" : o ideji "povezanosti vsega z vsem" znotraj okoljske filozofiječlanek
Vrhnjak, Irma Erika Prijatelj (ment.)2012Vzgoja za varstvo okolja v družini, šoli in pri veroukudipl. naloga
Omladič, Luka 2012Okoljska etika in skupno dobročlanek
Savić, Dejan 2012Ali tradicionalna etika zadostuje za soočanje z izzivi podnebnih sprememb ali pa potrebujemo novo etiko?članek
Kirn, Andrej Maca Jogan (uvod), Dušan Plut (uvod)2012Družbenoekološki obrat ali propadmonografija
Dalai Lama XIV, Maja Meh (prevaj.), Spomenka Hribar (uvod)2012Napovedujemo mir! : za napredek duhamonografija
Mlinar, Anton 2012Okoljska etika in trajnostni razvoj : učno gradivomonografija
Bahor, Maja 2011Ekološka pismenostčlanek
Omladič, Luka 2011Okoljska etikačlanek
Omladič, Luka 2011Onstran trajnostnega razvojačlanek
Omladič, Luka 2011Piknik na smetišču = Picnic on a dumpčlanek
Grušovnik, Tomaž 2011Odtenki zelene : humanistične perspektive okoljske problematikemonografija
Kirn, Andrej 2005Narava, družba, ekološka zavestmonografija
Omladič, Luka Staš Zgonik (moder.)2011Dr. Luka Omladič, filozofpogovor
Božič Cerar, Antonija 2011Okoljsko označevanje proizvodov od A do Žčlanek
Mohorič, Ljubo 2011Okoljska etika in izobraževanje za trajnostni razvojčlanek
Grušovnik, Tomaž 2010Tourism in environmental educationčlanek
Grušovnik, Tomaž 2010Educational tourism and environmental ethics : a framework for experimental environmental educationčlanek
Grušovnik, Tomaž 2010Odtenki zelene : okoljska etika v medkulturni perspektivičlanek
Grušovnik, Tomaž 2010Odtenki zelene : medkulturne perspektive okoljske etikečlanek
Grušovnik, Tomaž 2010Tourism as a vehicle of sustainabilityčlanek
Omladič, Luka 2010Wiki-smetarstvo : esej o smetehčlanek
Omladič, Luka 2010What went wrong in Copenhagen? : towards a fair sustainabilityčlanek
Omladič, Luka 2010Umetno povzročene podnebne spremembe terjajo premislek načel globalne pravičnostičlanek
Omladič, Luka 2010Zmota kot opravičilo - pogledi praktične etikečlanek
Pečjak, Vid 2010Človek in ekološka kriza : kaj lahko prispevam k izboljšanjumonografija
Golob, Nika 2009Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj kot vseživljenjski procesčlanek
Trontelj, Jože 2009Čigava je pravzaprav Blagajeva dežela : o etiki razvojačlanek
Nežmah, Bernard 2009Intervjuji : ekosofimonografija
Nežmah, Bernard 2009Anton Komat, Umetnost preživetjačlanek
Pek Drapal, Darinka 2009Okoljska odgovornost je sestavni del upravljanja podjetijčlanek
Kajfež-Bogataj, Lučka 2008Osebna okoljska odgovornost - za našo prihodnost grečlanek
Košir, Miha 2008Možnosti preoblikovanja razvrednotene krajine v kulturno krajino, na primeru Doline smrtidipl. naloga
Hladnik, Tanja 2008Okoljska etika v novinarskem diskurzu slovenskega dnevnega tiskadipl. naloga
Lah (1949), Avguštin 2008Svetovno potovanje v drugačno prihodnost in Leksikon gospodarjenja z okoljemmonografija
Komat, Anton 2008Simbiotski človekmonografija
Bratož, Emilija 2008Kako naj ravnajo okoljsko (družbeno) odgovorna podjetjačlanek
Komat, Anton 2008Neprijetna resnica lahko postane resnična neprijetnost : podnebne spremembečlanek
Singer, Siegfried Fred Staš Zgonik (prevaj.)2008V ozračju bi si morali želeti čim več ogljikovega dioksidačlanek
Podmenik, Dane 2008Budizem in ekologijačlanek
Penca, Jerneja 2007Razvoj norme varstva okolja v Mednarodni agenciji za jedrsko energijodipl. naloga
Ivančič, Anita 2005Okoljska etična misel in politična akcijadipl. naloga
Tavčar, Rosana 2005Okoljska vzgoja mladihdipl. naloga
Ošep, Mojca 2004Sociopsihologija okolja s poudarkom na izbranih fizičnih in socialnih značilnostihdipl. naloga
Pavšer, Nada 2002Preventing violence against the environmentčlanek
Ložar, Nataša 2002Okoljska etika v obdobju globalizacije : na primeru ravnanja s komunalnimi odpadki v Slovenijidipl. naloga
Lipičnik, Anja 2002Ohranjanje naravnega okolja v Slovenijidipl. naloga
Plut, Dušan 2001Globalizacija in okoljska pravičnost - koncept okoljskega prostoračlanek
Plut, Dušan 1998Na civilizacijskem razpotju : okoljska etika in sonaravni razvojčlanek
Lah (1924), Avguštin 1998Za zaščito naših vrednot gre! : okoljska etika - civilizacijska razvojna temačlanek
Lah (1924), Avguštin 1996Kdo nam lahko pomaga pri okoljskem izobraževanju?članek
Lah (1924), Avguštin 1996Politika varstva okoljačlanek
Pečnik, Franc 1996Kdaj bomo spet raj kralja Matjažačlanek
Pirnat, Janez 1994Odnos do okolja v luči desete zapovedi iz Dekalogačlanek
Gnezda, Andrej Borut Ošlaj (ment.), Roman Globokar (ment.)2012Albert Schweitzer : mistično in etika : diplomsko delodipl. naloga
Ošlaj, Borut 2012Spremna beseda (Priročnik svetovni etos)članek
Küng, Hans Zvone Štrubej (prevaj.)2012Priročnik svetovni etos : vizija in njena uresničitevmonografija
Ošlaj, Borut 2012Strahospoštovanje kot izvorno religiozno občutenje in svetost življenjačlanek
Ošlaj, Borut 2012Albert Schweitzer - Perspektiven eines vitalen Denkensčlanek
Ošlaj, Borut 2012Das Problem der ethischen Weltanschauung bei Albert Schweitzerčlanek
Ošlaj, Borut 2012O temeljnih pogojih možnosti delovanja pravne državečlanek
Ošlaj, Borut 2012Kann Bioethik Politik retten?članek
Zelenjak, Branislav Borut Ošlaj (ment.)2011Normalizacija ne-etičnegadipl. naloga
Orlač, Sanja Borut Ošlaj (ment.)2011Univerzalna etika bivajočega kot neobhodna eksistencialna nalogadipl. naloga
Ošlaj, Borut 2011On the pathology of an aparent automomy - the problem of culture as self-referential value systemčlanek
Ošlaj, Borut 2011Ideen zu einer postsäkularen Ethikčlanek
Ošlaj, Borut 2010Ethica, quo vadis? : Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulturemonografija
Čobec, Aleksander Borut Ošlaj (ment.)2010Izvornost religioznegadipl. naloga
Uršič, Marko 2010Povsod, kjer vidiš življenje - to si ti! : knjiga o zdravniku, filozofu in mistikučlanek
Polak, Tinkara Borut Ošlaj (ment.)2009Avguštin in Schelling : različni pojmovanji Boga, stvarstva in človekove vloge v njemdipl. naloga
Ošlaj, Borut 2009Bioetika in filozofijačlanek
Ošlaj, Borut 2009Verantwortung - ein Beitrag zur Begriffsanalyse eines Zukunftsprinzipsčlanek
Žunkovič, Igor Borut Ošlaj (ment.)2008Mit, tragedija in vesoljska zavestdipl. naloga
Ošlaj, Borut Timotej Milanov (moder.)2008Med naravo in kulturo : o filozofiji in religijipogovor
Ošlaj, Borut 2008Kaj je filozofija? Kritični premislek z vidika izzivov globalizaciječlanek
Ošlaj, Borut 2008Etika kot problem svobodečlanek
Ošlaj, Borut 2008Bioetika in filozofijačlanek
Ošlaj, Borut 2008Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus : zur bioethischen Hinterfragung der Postmodernečlanek
Ošlaj, Borut 2007Trstenjakova filozofska antropologijačlanek
Ošlaj, Borut 2007Verantwortung - Beitrag zur Begriffsanalyse eines Zukunftsprinzipsčlanek
Ošlaj, Borut 2007Bioethik im Zwiespalt : historisch-antropologische Überlegungen zur Herkunft und Zukunft der Bioethikčlanek
Ošlaj, Borut 2006Vom Bewusstsein zum bewussten Sein : Bildung zur bioethischen Weltanschauungčlanek
Ošlaj, Borut 2006Bioethik als Weltanschauungčlanek
Ošlaj, Borut 2005Bioetika v razcepu : zgodovinsko-antropološka premišljevanja o poreklu in prihodnosti bioetikečlanek
Ošlaj, Borut 2005Hans Jonas und die Möglichkeit einer diaphorischen Natur-Ethikčlanek
Ošlaj, Borut 2004Filozofija in "filozofija" na Slovenskem danesčlanek
Ošlaj, Borut 2004Hans Jonas und die möglichkeiten einer diaphorischen naturethikčlanek
Ošlaj, Borut 2003Človek med filistrom in bogoiskalcem : Schelerjev nauk o človekučlanek
Ošlaj, Borut 2001Estetična kontemplacija narave in metafizika telesačlanek
Ošlaj, Borut 2000Budistični odnos do naravečlanek
Ošlaj, Borut 1999Diaforična estetika narave in njene etične implikaciječlanek
Ošlaj, Borut 1999Estetika narave in etika pri Kantučlanek
Scheler, Max Borut Ošlaj (prevaj.)1998Položaj človeka v kozmosumonografija
Ošlaj, Borut 1998Die Bibel und die öko-ethische Krisečlanek
Ošlaj, Borut 1998Mensch und Natur : Ideen zu einer diaphorischen Ethikčlanek
Ošlaj, Borut 1997Osnove diaforične etike. III : mit, sinhronost, odhovornostčlanek
Ošlaj, Borut 1997Princip odgovornosti kot etično posredovanje med svobodo in bitjo (Hans Jonas)članek
Ošlaj, Borut 1996Cvetka Tóth: Spontanost in avtonomnost življenja – ocena knjigečlanek
Ošlaj, Borut 1996Jonasova etika odgovornostičlanek
Ošlaj, Borut 1996Osnove diaforične etike Ičlanek
Ošlaj, Borut 1997Osnove diaforične etike II.članek
Ošlaj, Borut 1995Princip odgovornosti kot etično posredovanje med svobodo in bitjočlanek
Ošlaj, Borut 1993Schelling in mitologija. I. del, Mitološka redukcija filozofiječlanek
Hlebš, Jože 2006Fizika in svetovni nazor : resničnost in svet fizikečlanek
Hlebš, Jože 2006Evolucija in evolucijska teorija : fizika in svetovni nazorčlanek
Hlebš, Jože 2006Kvantna fizika in mit samoorganizacije : fizika in svetovni nazorčlanek
Vizjak Pavšič, Mojca 2005Jože Hlebš, Usodna misel – ocena knjigečlanek
Hlebš, Jože 2004Usodna misel : od "cogita" Renéja Descartesa do nihilizma Martina Heideggerjamonografija
Hlebš, Jože 2004Pojasnila k predstavitvi moje knjige Kozmos, evolucija, življenječlanek
Cvelbar, Franc Anton Perdin (soavt.)2003Ob branju knjige Jože Hlebš: Kosmos, evolucija, življenječlanek
Cvelbar, Franc 2002Jože Hlebš: Znanost in Bogčlanek
Hlebš, Jože 2001Kozmos, evolucija, življenjemonografija
Hlebš, Jože 2001Evolucionizem Teilharda de Chardinačlanek
Ocepek, Miklavž 2001Znanost in vprašanja o obstoju Boga – Ocena knjige Znanost in Bog (Jože Hlebš)članek
Hlebš, Jože 2000Znanost in Bogmonografija
Hlebš, Jože 1998Etične razsežnosti genske tehnikečlanek
Hlebš, Jože 1998Biologija, evolucionizem in etika : prvi delčlanek
Hlebš, Jože 1998Biologija, evolucionizem in etika : drugi delčlanek
Hlebš, Jože 1998Presoja evolucionističnih razlag stvarnosti (konec)članek
Hlebš, Jože Franc Horvat (moder.)1998Kakšno bi bilo naše vedenje o resničnosti brez filozofije : pogovor z Jožetom Hlebšem, avtorjem knjige Izvor človekapogovor
Hlebš, Jože 1997Christliche Philosophie der Slowenenmonografija
Dovjak, Martin 1998Krščanska filozofija Slovencev (Jože Hlebš)članek
Šinigoj, Boris 1997Jože Hlebš: Christliche Philosophie der Slowenenčlanek
Štern, Artur 1997Božji stroj : Jože Hlebš: Izvor človeka ...članek
Detela, Lev 1997Nemška knjiga o slovenskih krščanskih filozofih : novo na tujemčlanek
Kovač, Edvard 1997Ob knjigi Jožeta Hlebša Izvor človekačlanek
Hlebš, Jože 1996Izvor človeka : naravoslovni in filozofski vidiki učlovečenjamonografija
Hlebš, Jože 1996Izvor in nastanek vesolja - 2. delčlanek
Hlebš, Jože 1996Razsežnosti evoluciječlanek
Hlebš, Jože 1996Izvor in nastanek vesolja - 3. delčlanek
Hlebš, Jože 1996Izvor in nastanek vesoljačlanek
Hlebš, Jože 1995Osnovni vidiki filozofije naravečlanek
Hlebš, Jože 1994Izvor človeka : z vidika filozofije naravemonografija
Hlebš, Jože 1987Naravoslovna znanost in njen odnos do vprašanja Bogačlanek
Jerman, Igor 2011Konvergenca kot nov izziv evolucijske teoriječlanek
Jerman, Igor 2011Razvoj biološke misličlanek
Gregorčič, Andrej Igor Jerman (soavt.)2009On the structure of theoretical evolutionary space in relation to biological lawsčlanek
Jerman, Igor 2008Okolje in evolucijačlanek
Mayr, Ernst Barbara Simoniti (prevaj.),2008Kaj je evolucijamonografija
Jerman, Igor 2008Knjigi Kaj je evolucija, na potčlanek
Simoniti, Iztok 2008Spremna beseda (Filozofija evolucije Ernst Mayr)članek
Diamond, Jared M. Barbara Simoniti (prevaj.),2008Predgovor (Filozofija evolucije Ernst Mayr)članek
Wilkins, John S. Barbara Simoniti (prevaj.),2008Evolucija in Filozofijačlanek
Weber, Andreas Barbara Simoniti (prevaj.),2008Nastanek pomena v biološki filozofiji Susane K.Langer in Hansa Jonasačlanek
Ramic, Barbara Igor jerman (soavt.), Metod Škarja (soavt.)2004Systemic biologyčlanek
Bartol, Miloš Igor Jerman (somentor)2003Problematika evolucijske dinamike modeli, teorije in argumentidipl. naloga
Jerman, Igor Artur Štern (soavt.)1999Evolucija s teoretično biologijomonografija
Jerman, Igor 1999New conception of lifečlanek
Jerman, Igor Artur Štern (soavt.)1999Molekulska evolucijamonografija
Jerman, Igor 1998Electromagnetic origin of lifečlanek
Jerman, Igor 1997Kontinuiteta živih bitnosti glede na tradicionalno in kvantno biologijočlanek
Jerman, Igor 1996Etični problemi moderne znanosti : (študijsko gradivo za tretjo stopnjo biologije)gradivo
Jerman, Igor Artur Štern (soavt.)1996Evolucija s teoretično biologijo in temelji molekularne evolucijemonografija
Jerman, Igor Artur Štern (soavt.)1996Gen v valovih : porajanje nove biologijemonografija
Jerman, Igor Artur Štern (soavt.)1996Porajanje nove biologiječlanek
Jerman, Igor 1994Razvoj bioloških paradigemčlanek
Jerman, Igor Artur Štern (soavt.)1994Novi pojmovni modeli genačlanek
Jerman, Igor Artur Štern (soavt.)1993Altruizem v luči paradigme sebičnega gena in kvantno mehanske biologiječlanek
Jerman, Igor 1992O možnosti smotrnostnega vzroka v biologijičlanek
Jerman, Igor 1991On some methodological problems concerning the holistic conception of lifečlanek
Jerman, Igor 1987Življenje skozi očala modernega organicizmačlanek
Jerman, Igor 1982Teorije o nastanku življenja kot izhodišče za teoretično biologijomag. naloga
Štern, Artur 1999Bistvo Epilog Bistvo življenjačlanek
Štern, Artur 1999Poetry of evolution of poetryčlanek
Štern, Artur 1997Nova naravoslovna veračlanek
Štern, Artur 1997Evolucijska psihologijačlanek
Štern, Artur 1997Karl Popper in evolucijska teorijačlanek
Štern, Artur 1997Manifest metabiologiječlanek
Štern, Artur 1997Metabiologijamonografija
Štern, Artur 1997Naravoslovje in poezija: skladni duetčlanek
Štern, Artur 1997Človek - stroj za preživetje genačlanek
Štern, Artur 1996Altruizemmonografija
Štern, Artur 1995Biološki altruizem v luči paradigme sebičnega gena in njenih alternativdr. disertacija
Štern, Artur 1995H kodeksu veterinarske etikečlanek
Štern, Artur 1995Kritičen pogled na dve biološki teoriji altruizmačlanek
Štern, Artur 1995Konceptualni problemi sodobne genetikečlanek
Štern, Artur 1995Kompromitiranost DNA v svoji vlogi osrednjega gibalca življenjskih procesovčlanek
Štern, Artur 1995Od biološkega altruizma do evolucijske etikečlanek
Štern, Artur 1995Koncepti Richarda Dawkinsa v sodobni filozofiji biologiječlanek
Štern, Artur 1995Kdaj v vlogi jagnjeta ali volka, lisice, prašiča ali morebiti gazele? : modeli evolucije in strategiječlanek
Štern, Artur 1995Kognicijska intencionalnost v etikičlanek
Štern, Artur 1995Osem žrtvenikov altruizmačlanek
Štern, Artur 1995Med naravoslovjem in družboslovjemčlanek
Štern, Artur 1995Kvantna biologija kot drugačen pristop k pojmovanju vsega živega : nova biološka paradigmačlanek
Štern, Artur 1995Biološka in psihosocialna evolucija človeka. (1), Kaj nas loči od drugih živih bitij?članek
Štern, Artur 1995Vse vendarle ni v genih. (2), Biološka in psihosocialna evolucija človekačlanek
Štern, Artur 1995O prizadetih in o skrbi zanje. 1, Morda pa je kdo popolnčlanek
Štern, Artur 1995Današnji pomen koncepta naravne selekcije in nekatere njegove šibkosti : pogled na evolucijsko teorijočlanek
Štern, Artur 1995Devalviranost DNA kot središčnega gibalca življenjskih procesovčlanek
Štern, Artur 1995Kvantni genčlanek
Štern, Artur 1995Konceptualni problemi sodobne genetikečlanek
Štern, Artur 1994Zrno soli Karla Popperjačlanek
Štern, Artur 1994Svoboda v evolucijsko - etiški perspektivičlanek
Štern, Artur 1994Okopi sebičnostičlanek
Štern, Artur 1994Altruizem v luči paradigme sebičnega gena in kvantno mehanske biologiječlanek
Štern, Artur 1993Žrtveniki altruizmačlanek
Zupan, Anka Barica Marentič Požarnik (soavt.), Mojca Orel (soavt.) Darja Silan (soavt.), Ana Vovk Korže (soavt.)2012Študij okolja – izbirni predmet (učni načrt za gimnazije)program
Goršak, Bernard 2011Biblična etika varstva naravečlanek
Goršak, Bernard 2011The innocence of nature and eternal restlessness of humančlanek
Goršak, Bernard 2010Razmišljanje o velikem človekučlanek
Goršak, Bernard 2010Deobjektivizacija Murečlanek
Schockenhoff, Eberhard Jože Urbanija (prevaj.), Gregor Lavrinec (prevaj.), Roman Globokar (uvod), Jože Trontelj (uvod)2013Etika življenja : temeljna načela in konkretna vprašanjamonografija
Trontelj, Jože 2013Bioetika je ljubezen do življenjačlanek
Pessina, Adriano Janko J. Pirc (prevaj.), Roman Globokar (uvod)2013Bioetika : kritična vest tehnološke civilizacijemonografija
Globokar, Roman Ivan Puc (moder.)2013Relativnost dostojanstva osebe bi odprla vrata zlorabam in manipulacijam : pogovor z dr. Romanom Globokarjem, direktorjem Zavoda sv. Stanislavačlanek
Grošelj, Urh Borut Ošlaj (soavt.), Jože Trontelj (soavt.), Roman Globokar (soavt.), Janko J.Pirc (soavt.), Darja Ovsenik (moder.)2013Kritična vest tehnološke civilizacijepogovor
Globokar, Roman 2012Die Weltanschauung der Ehrfurcht vor dem Leben als Grundlage für eine globale Ethikčlanek
Globokar, Roman 2012Dovolj zdrave hrane : bioetični pogled na prihodnost kmetijstva v Evropičlanek
Globokar, Roman 2011Zmernostčlanek
Madnarodna teološka komisija, Roman Peter jerebič (soavt.), Roman Globokar (soavt.)2010V iskanju univerzalne etike : nov pogled na naravni moralni zakončlanek
Globokar, Roman 2010Panelna razprava [Elektonski vir] : Mednarodni posvet Biološka znanost in družba : GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svobodavideo
Globokar, Roman 2010Reverence for life : the currency of Schweitzer's ethicsčlanek
Globokar, Roman 2008Odgovornost za prihodnje rodove : oris etike Hansa Jonasačlanek
Globokar, Roman 2008Odkrivati čudež življenja in postajati odgovoren za življenječlanek
Globokar, Roman 2008Vlast čovjeka nad prirodom : biblijski nauk o stvaranju i ekološka etikačlanek
Globokar, Roman 2007Ali potrebujemo novo etiko? : kritično ovrednotenje bioetičnega utilitarizma Petra Singerjačlanek
Globokar, Roman 2004Bioetika - etika življenjačlanek
Mlinar, Anton 2004Roman Globokar, Verantwortung für alles, was lebt. Von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebensčlanek
Globokar, Roman 2003Aktualnost Schweitzerjeve etikečlanek
Globokar, Roman 2003Podvrzita si zemljo? : biblični nauk o stvarjenju in ekološka etikačlanek
Globokar, Roman 2003Nastanek nauka o spoštovanju življenja in njegov pomen za našo kulturo : Lambarene, 21. 4.1965članek
Globokar, Roman 2002Verantwortung für alles, was lebt : von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebensmonografija
Globokar, Roman 2001Verantwortung für alles, was lebt : von Albert Schweitzer und Hans Jonas zu einer theologischen Ethik des Lebensdr. disertacija
Globokar, Roman 1997Ehrfurcht vor dem Leben : Grundprinzip des Sittlichen nach Albert Schweitzermag. naloga
Kovač, Edvard 1993Zaveza z naravočlanek
Kaluža, Tjaša Edvard Kovač (ment.)2007Etika svetosti življenjadipl. naloga
Murn, Lidija Edvard Kovač (ment.)1995Filozofija dialoga pri Martinu Bubrudipl. naloga
Uršič, Marko Orlga markič (soavt.), Andrej Ule (soavt.)2012Mind in nature : from science to philosophymonografija
Gubanc, Mihael Marko Uršič (ment.)2012Obrat znanstvene paradigme v renesansidipl. naloga
Bukovšek, Rok Marko Uršič (ment.)2011Panteistične prvine v delu teoretskega biologa Stuarta Kauffmanadipl. naloga
Cverlin, Sandra Marko Uršič (ment.)2011Lepota narave in sublimnost neba pri Georgeu Santayanidipl. naloga
Jug, Andrej J. Marko Uršič (ment.)2011Osebni pogled na filozofsko-kozmološka vprašanja : Stephen Hawking in njegova popularnost kot sociološki fenomendipl. naloga
Zima, Mateja Marko Uršič (ment.)2011Filozofija narave v "Treh knjigah o življenju" : s poudarkom na pojmu spiritusa v naravni magijidipl. naloga
Logar, Jana Marko Uršič (ment.)2011Filozofska interpretacija znanstvenega holizma : kozmološka "tretja pot" Paula Daviesadipl. naloga
Uršič, Marko 2010Povsod, kjer vidiš življenje - to si ti! : knjiga o zdravniku, filozofu in mistikučlanek
Rogina, Barbara Marko Uršič (ment.)2005Odnos med zlom in naravo s poudarkom na filozofski misli Barucha de Spinozedipl. naloga
Rozman, Mirjana Marko Uršič (ment.)2004Pojmovanje materije v filozofiji naravedipl. naloga
Uršič, Marko 2003Panteizem kot filozofija in religijačlanek
Mavrič, Sandi Marko Uršič (ment.)2002Sodobna kozmologija prapoka in vprašanje stvarnika vesoljadipl. naloga
Uršič, Marko 2001O pračudežu : razmislek o nekaterih filozofskih vidikih sodobne kozmologiječlanek
Uršič, Marko 2000Spinoza o naravnih zakonih, Bibliji in čudežihčlanek
Horvat, Dalida Marko Uršič (ment.)2000Odnos med duhom in naravo v starogrški filozofijdipl. naloga
Žvokelj, Mojca Marko Uršič (ment.)2000Apokatastaza v grški filozofiji kot vrnitev v "naravno" stanje stvarstvadipl. naloga
Uršič, Marko 1999Pojem Boga stvarnika v sodobni kozmologijičlanek
Markočič, Danijela Marko Uršič (ment.)1999Spinozov panteizem in možnost svobodne volje : diplomska nalogadipl. naloga
Uršič, Marko 1998Deus sive naturačlanek
Malec, Maja Marko Uršič (ment.)1998Problem smeri časa v filozofiji naravedipl. naloga
Uršič, Marko 1997Kraljestvo je skrivnost, sveto v svetu : s filozofom in pisateljem Markom Uršičempogovor
Škamperle, Igor Marko Uršič (ment.)1997Kozmološke inovacije in filozofija narave pri Giordanu Brunudr. disertacija
Uršič, Marko 1979Tehno-logia : filozofski esej o subjektu, ki postaja svetčlanek
Uršič, Marko 1975Tehnologija in revolucija : poskus kritične osvetlitve problema tehnologije v Frankfurtski šolidipl. naloga
Mlinar, Anton 2012Etika v izobraževanju za trajnostni razvojčlanek
Mlinar, Anton 2012Etika življenja : pogled od znotrajmonografija
Mlinar, Anton 2012Okoljska etika in trajnostni razvojgradivo
Mlinar, Anton 2011Does research change with ethics and ethics with research? : Ethical consideration upon green biotechnologyčlanek
Mlinar, Anton 2011Biobanking in Sloveniačlanek
Mlinar, Anton 2010Izobraževanje za trajni in pravični razvojčlanek
Mlinar, Anton 2010Paradigma trajnosti in izobraževanje : raziskava na slovenskih univerzah s posebnim ozirom na Univerzo na Primorskemčlanek
Mlinar, Anton 2010Bioetika, biofilija, antropofilijačlanek
Mlinar, Anton 2010Priporočila za oblikovanje kurikulov o etiki v izobraževanju za trajnostni razvoj = Recommendations for curricula design on ethics in education for sustainable development : zaključno vsebinsko poročilo projektaporočilo
Mlinar, Anton 2010Bioetika : učno gradivogradivo
Mlinar, Anton 2009Bioetika, človekove pravice in trajnostni razvojčlanek
Mlinar, Anton 2009Življenje kot znanstveni pojemčlanek
Furlan-Stante, Nadja 2012Christian eco-feminist theology and its response to ecological challengesčlanek
Furlan-Stante, Nadja 2012Uvod k Iluziji ločenostičlanek
Furlan-Stante, Nadja 2012Biotska soodvisnost : iz perspektive teološkega ekofeminizmačlanek
Furlan-Stante, Nadja 2012Eco-feminist theology, ecological interdependence and integrative thinkingčlanek
Furlan-Stante, Nadja 2011Eco-feminist theology : a call for religious cosmopolitismčlanek
Furlan-Stante, Nadja 2010Ekološka međuovisnost i pitanje identiteta : iz perspektive kršćanske ekofeminističke teologiječlanek
Furlan-Stante, Nadja 2010Univerzalna etičnost : intervju o ekofeminizmučlanek
Furlan-Stante, Nadja 2010Ecological interdependence and the question of identity : from the perspective of christian eco-feminist theologyčlanek
Furlan-Stante, Nadja 2010Rojstvo in ženska kot prenašalka življenja : iz perspektive teološkega eko-feminizmačlanek
Furlan-Stante, Nadja 2009Gender religious policy in a globalised world : perspectives from the field of christian feminist theologyčlanek
Furlan-Stante, Nadja 1993Turizem in ekologija v Slovenijiporočilo
Požarnik, Hubert 2009Ne samo od kruhamonografija
Požarnik, Hubert 2006Vzgoja za trajnostni razvojčlanek
Požarnik, Hubert 2003Spremna beseda (Vinko Ošlak: Spoštovanje in bit : eseji o naravi, človeku in kulturi)članek
Požarnik, Hubert 2003Pasti napredka in okoljska vzgojačlanek
Požarnik, Hubert Majda Naji (moder.)2003Prihodnost napredka : pogovor s Hubertom Požarnikompogovor
Požarnik, Hubert 2002Sedanjost prihodnostimonografija
Kos, Marko 2002Poživilo za današnji čas : Hubert Požarnik, Sedanjost prihodnostičlanek
Požarnik, Hubert 2001Človek v iskanju svojih razsežnosti in ravnovesjačlanek
Požarnik, Hubert 2000Ali bomo izumrli? : demografska in civilizacijska kriza Zahodačlanek
Mlinšek, Dušan 2000Večen spor med ekonomijo in ekologijo (Hubert Požarnik: Prihodnost napredka. Ocena knjige)članek
Požarnik, Hubert 1999Prihodnost napredka : politična ekologija za začetnikemonografija
Požarnik, Hubert 1999Politična ekologija : (za kulturo življenja)članek
Požarnik, Hubert 1999Obračun za prihodnost : Nova revija 206članek
Plut, Dušan 1999Bolezni globalne industrijske družbe : poti in stranpoti sodobne civilizacije ( Hubert Požarnik: Proti toku. Ocena knjige)članek
Horvat, Jože 1999Hubert Požarnik: Proti toku (ocena knjige)članek
Požarnik, Hubert Jože Horvat (moder.)1999Hubert Požarnikpogovor
Aplenc, Andrej 1999Bomo mrtve ali žive ribe? : recenzija knjige "Proti toku" dr. Huberta Požarnikačlanek
Sruk, Vladimir 1999Kritično in osmišljujoče : Hubert Požarnik, Proti tokučlanek
Rogelj-Petrič, Silvestra Hubert Požarnik (uvod)1998Bistrica Kalščica : mladinska ekološka zgodbačlanek
Požarnik, Hubert 1998Holistično ali naravoslovno izobraževanje medicincev?članek
Zveza gozdarskih društev Slovenije, Marko Kmecl Franc Perko Spomenka Hribar Matjaž Jež Matjaž Kmecl Manca Košir Milan Kučan Matej Metlikovič Peter Novak Hubert Požarnik Janez Šinkovec Alojzij Šuštar Kazimir Tarman Miha Tišler Niko Torelli Anton Trstenjak Drago Ulaga Ciril Zlobec1995Gozd je veliko večmonografija
Požarnik, Hubert 1995Med črnogledostjo in upanjemčlanek
Požarnik, Hubert 1994V alternativičlanek
Požarnik, Hubert 1994Za drugačno gospodarjenje in življenječlanek
Lah (1924), Avguštin 1994Kriza okoljačlanek
Tarman, Kazimir 1994Ekologija in njen pomenčlanek
Novak, Peter 1994Energija in okolječlanek
Perenič, Irena 1994Sožitje človeka z naravočlanek
Marentič Požarnik, Barica 1994Učenje, poučevanje in vloga učitelja v ekološki vzgojičlanek
Sernec, Ivan 1994Modrost in vrednota izročila holističnih civilizacijčlanek
Potočnik, Vinko 1994Holistično videnie sveta in človeka v krščanstvučlanek
Grmič, Vekoslav 1994Odgovornost za naravočlanek
IUCN, 1994Načela trajnostnega življenja (Iz povzetka dokumenta Skrb za zemljo, Gland, Švica, oktober 1991)članek
IUCN, Boštjan Anko (prevaj.)1993Skrb za Zemljo : strategija za življenje po načelu trajnostičlanek
Požarnik, Hubert 1993Industrijska družba je kupila tudi resnico in znanost : blišč in beda raziskovanja - razpravam o nacionalni raziskovalni politiki na robčlanek
Požarnik, Hubert 1992Alternativa je le ekonomija narave : Kriza prenaseljenih območijčlanek
Požarnik, Hubert 1992Premik k novi paradigmi razvojačlanek
Požarnik, Hubert 1992Varovanje narave kot pogoj preživetjačlanek
Požarnik, Hubert 1992Brezskrbno v polomčlanek
Požarnik, Hubert 1992Razmišljanje ob zborniku Biotehnologija : Raziskovanje brez odgovornosti?članek
Medjugorac, Igor 1992Dr. Hubert Požarnikpogovor
Požarnik, Hubert 1991Proti krivcem razdiralnosti v industrijski civilizaciji : ujeti v zankočlanek
anon., 1989Hubert Požarnik, SOS za naravo in človekačlanek
Ilich, Iztok 1989Hubert Požarnik: SOS za naravo in človeka : ekološki priročnik kot alarmni zvonecpogovor
Požarnik, Hubert 1989Od česa bomo živeli v prihodnje?članek
Požarnik, Hubert 1988SOS za naravo in človekamonografija
Požarnik, Hubert 1988Pot k novi zavestičlanek
Požarnik, Hubert 1987Za nov civilizacijski in kulturni načrtčlanek
Požarnik, Hubert 1986Za resnični napredek : (nekaj neobičajnih misli o običajnih rečeh)članek
Požarnik, Hubert 1986Pet tez v prid politizaciji ekologiječlanek
Novak, Bogomir 1986Hubert Požarnik : Alternativečlanek
Novak, Bogomir 1986Hubert Požarnik : Alternativečlanek
Požarnik, Hubert 1985Alternativemonografija
Vizjak Pavšič, Mojca 1985Alternative : iskanje poti iz ekološke krize vodi do radikalne kritike sedanje kulture in politike industrijsko razvitih družbčlanek
Čampa, Katja Bogomir Koželj (ment.)1996Embalaža in okoljedipl. naloga
Tramuš, Marina Bogomir Koželj (ment.)1996Reciklaža papirjadipl. naloga
Uršič, Sonja Bogomir Koželj (ment.)1996Ekološka vzgoja na nižji stopnji osnovne šoledipl. naloga
Koželj, Bogomir Drago Vuk (soavt.), Martin Mele (soavt.)1996Pilotni projekt ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru v Ljubljaničlanek
Ramić, Diana Bogomir Koželj (ment.)1991Osvajanje ekološke zavesti kot sistemdipl. naloga
Koželj, Bogomir 1990Naravoslovje in tehnologijamonografija
Milošič, Nada Bogomir Koželj (ment.)1990Splošna ekologija z varstvom okoljadipl. naloga
Koželj, Bogomir 1990Znanost, razvoj in raziskovalno delomonografija
Koželj, Bogomir Drago Vuk (soavt.)1987Splošna ekologija z varstvom okoljamonografija
Koželj, Bogomir 1980Razvojno in raziskovalno delomonografija
Koželj, Bogomir 1974Raziskave in razvoj : beležkemonografija
Levinson, Jerrold Božidar Kante (prevaj.)2010Intrinzična vrednost in pojem življenjačlanek
Meserko, Tadej 2010Narava in lepočlanek
Kante, Božidar 2009Estetika naravemonografija
Kante, Božidar 2009Lepa duša in narava ali kar se nas tiče, smo že razglasili, da sta lepota in dobro še vedno eno in istočlanek
Kante, Božidar 2008Naravna in umetniška lepota pri Kantu : svobodna in zgolj pripadajoča (pogojna, odvisna) lepotačlanek
Carlson, Allan C. Božidar Kante (prevaj.)2008Cenjenje in naravno okolječlanek
Carroll, Noël Božidar Kante (prevaj.)2008O tem, kako nas gane narava : med religijo in naravno zgodovinočlanek
Kante, Božidar 2006Umetnost ali narava?članek
Hepburn, Ronald W. Božidar Kante (prevaj.)2006Sodobna estetika in zanemarjanje naravne lepotečlanek
Katz, Eric Božidar Kante (prevaj.)2005Velika laž : človeška obnova naravečlanek
Elliot, Robert Božidar Kante (prevaj.)2005Ponarejanje naravečlanek
Raz, Joseph Božidar Kante (prevaj.)2004Vrednost ostajanja pri življenjučlanek
Kante, Božidar 1999Spinoza: nativizem, funkcionalizem, naturalizacijačlanek
Koyré, Alexandre Božidar Kante (prevaj.)1998Od sklenjenega sveta do neskončnega univerzumamonografija
Grušovnik, Tomaž 2013Od nereda k redu in nazaj (Andrej Kirn: Družbenoekološki obrat ali propad)članek
Kirn, Andrej 2011Heidegger in naraščajoča sodobna družbeno-ekološka krizačlanek
Kirn, Andrej 2010Meje rasti in meje svobodečlanek
Kirn, Andrej 2008Entropične razsežnosti družbenega razvojačlanek
Kirn, Andrej 2008Varstvo narave in kriza napredkačlanek
Kirn, Andrej 2008Entropija, okolje in ekonomska rastčlanek
Kirn, Andrej 2007Redukcionizem, determinizem in kulturačlanek
Kirn, Andrej 2007Meje rasti in meje privatizaciječlanek
Kirn, Andrej 2006Zapostavljena in spregledana povezava med ekonomsko rastjo in naravočlanek
Kirn, Andrej 2006Ekonomska rast in kakovost okolja: kontrola onesnaženja je premaločlanek
Kirn, Andrej 2006Meje rasti, ocena tisočletja, indeks okoljske trajnosti in indeks okoljske uspešnostičlanek
Kirn, Andrej 2004Ekološki pogled nazaj in naprejčlanek
Kirn, Andrej 2003Ekološka/okoljska zavest Slovencev na pragu tretjega tisočletjačlanek
Marolt, Nina Gal Kirn (soavt.), Andrej Pavlišič (soavt.)2003Gibanje za globalno pravičnost pri nasčlanek
Lah (1924), Avguštin (soavtorji) Borislava Košmrlj-Levačič Olga Urbanc-Berčič Mitja Brilly Jože Florjančič Alenka Gaberščik Vida Hudnik Andrej Kirn Bogdan Macarol Peter Novak Vilibald Premzl Bojan Radej Milenko Roš Nevenka N. Sterlekar Tone Strojin Božidar Voljč Aleksander Zidanšek Jože Maček 2002Okoljski pojavi in pojmi : okoljsko izrazje v slovenskem in tujih jezikih z vsebinskimi pojasnilimonografija
Kirn, Andrej 2001Okoljska in socialna razsežnost globalizaciječlanek
Zupet, Stanislav Bojan Andrej Kirn (ment.)2001Okoljska zavest mladih, vzgoja in izobraževanjemag. naloga
Vovk, Marinka Andrej Kirn (ment.)2001Znanje o okolju kot osnova za gospodarno ravnanje z odpadkidr. disertacija
Kirn, Andrej 2001Svijest Slovenaca o odnosu spram boga, prirode, okoliša i znanostičlanek
Kirn, Andrej 2000Možne implikacije okoljske zavesti Slovencev za njihov odnos do biotehnologiječlanek
Kirn, Andrej 2000Trajnostni razvoj in rizična družbačlanek
Kirn, Andrej 2000Ženske v znanosti in znanost v družbičlanek
Vodeb, Vanja Andrej Kirn (ment.)2000Etične razsežnosti genske tehnologijedipl. naloga
Bezgovšek, Marina Andrej Kirn (ment.)2000Koncept trajnostnega razvoja kot možnega izhoda iz globalne ekološke krizedipl. naloga
Klobčič, Vesna Andrej Kirn (ment.) Boštjan Anko, Marko Uršič, Bernard Stritih2000Vrednote človeka in izziv ohranjanja naravne dediščinemag. naloga
Kirn, Andrej Nataša Ferenčak (prevaj.)2000Održivi razvoj i environmentalističke vrijednostičlanek
Kirn, Andrej 2000Trajnostni razvoj in okoljske vrednotečlanek
Kirn, Andrej 1999Sličnosti in razlike med Slovenijo in Evropo pri zaznavanju in vrednotenju okoljskih problemovčlanek
Kirn, Andrej 1999Disciplinarnost, interdisciplinarnost in enotnost znanostičlanek
Kirn, Andrej 1999Komuniciranje z javnostjo o tveganjihčlanek
Kirn, Andrej Stojan Sorčan (soavt.)1999Scientific and technological challenges to Ethicčlanek
Kirn, Andrej 1998Ekološki in družbeno-etični izzivi genske tehnologiječlanek
Kirn, Andrej 1998Od kapitala k ekologijičlanek
Kirn, Andrej 1998Človek, narave nikar!članek
Kirn, Andrej 1998Samo človekove moralne dolžnosti ali tudi pravice živali?članek
Trplan, Tomaž Andrej Kirn (ment.)1998Radikalna ekološka miseldipl. naloga
Marović, Gordana Andrej Kirn (ment.)1998Narava kot družbenozgodovinska kategorijadipl. naloga
Kirn, Andrej 1998Etički i društveno-etički izazovi genetske tehnologiječlanek
Kirn, Andrej 1998Između ontološke i antropološke opasnosti: Martin Heidegger i "usuda biti"članek
Kirn, Andrej 1998Nekoliko temeljnih dilema ekološke etikečlanek
Kirn, Andrej Stojan Sorčan (soavt.)1997Strategija znanstvenega razvoja. Znanstveno-tehnološki izzivi etikičlanek
Kirn, Andrej 1997Russell-Einsteinov manifest in nezaželene posledice uporabe znanostičlanek
Kirn, Andrej 1997Okoljski problemi kot pritisk za povezovanjem in izziv državni suverenostičlanek
Kirn, Andrej 1997Družbeno-etični izzivi rizičnih tehnologijčlanek
Kirn, Andrej 1997Ekološki i društveno-etički izazovi genetske tehnologiječlanek
Kirn, Andrej 1997Etična narava družbene znanosti : razmislek ob knjigi Douglas F. Challender: Durkheim Through the Lens of Aristotlečlanek
Kirn, Andrej 1997Duhovno-civilizacijski premik od antropocentrične k ekocentrični etikičlanek
Kirn, Andrej 1997Tehnološka nujnost okoljskih problemovčlanek
Žagar, Janja Andrej Kirn (ment.)1997Pasti koncepta trajnostnega razvoja in določanja njegovih kazalcevdipl. naloga
Kirn, Andrej 1997Epistemological-technological origin of unintended and undesired environmental consequencesčlanek
Kirn, Andrej 1996Russell-Einsteinov manifest in nezaželene posledice uporabe znanostičlanek
Kirn, Andrej 1996Etično reguliranje človekovega ravnanja z naravočlanek
Kirn, Andrej 1996Paraznanost kot (ne)resni tekmec znanosti?članek
Kirn, Andrej 1996Duhovno civilizacijski premik od antropocentrične k ekocentrični etikičlanek
Mihelič, Blaž Andrej Kirn (ment.)1996Od človekosrediščne k okoljski-vesolni etikidipl. naloga
Kukar, Stanislava Zinak kolarič (soavt.), Andrej kirn (soavt.)1995Prostor, okolje, socialna varnostmonografija
anon., Andrej Kirn (uvod), Ivan Sernec (pevajalec)1995Utrip ravnovesja : "velika skrivnost" : besede Indijancevmonografija
Kirn, Andrej 1995Tehnologija-ekonomija-narava: nasprotja in kompromisičlanek
Kirn, Andrej 1994Svetovno se lokalizira in lokalno globaliziračlanek
Kirn, Andrej 1994Znanost in družbačlanek
Kirn, Andrej 1994Holizem, fragmentarnost in interdisciplinarnost v povezovanju ekologije in družbenih znanostičlanek
Kirn, Andrej 1994Od antropocentrične k ekocentrični etikičlanek
Cek, Mojca Andrej Kirn (ment.)1994Družbeno-ekološka koncepcija obstojnega razvojadipl. naloga
Divjak, Milan Andrej Kirn (ment.)1994Razvoj laične moralne vzgoje in pouka v slovenski šoli s posebnim ozirom na predmet DMVdr. disertacija
Kirn, Andrej 1993Ekološka (okoljska) etikamonografija
Kirn, Andrej 1992Konfliktnost med ekonomijo in naravočlanek
Kirn, Andrej 1992Od entropocentrične k ekocentrični etiki ali od etike gospodarjenja nad naravo k etiki sožitjačlanek
Kirn, Andrej 1992Kaj lahko storimo za bolj zdravo okolje : ob izidu knjige "Načrt za zeleni planet. Kako pazimo na okolje in hkrati varčujemo" Johna Seymoura in Herberta Girardetačlanek
Seymour, Johann Herbert Girard (soavt.), Irena Polanc-Kristan (prevaj.)1991Načrt za zeleni planetmonografija
Kirn, Andrej 1992Ne morejo biti le vrhovi - brez dolin in ravnin : scientometrija - njene možnosti in omejitvečlanek
Kirn, Andrej 1992Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers: Beyond the Limits: Global Collapse or a Sustainable futurčlanek
Kirn, Andrej 1992Evolucija, napredek, merila napredkačlanek
Kirn, Andrej 1992Od antropocentrične k ekocentričnoj eticičlanek
Kirn, Andrej 1992Social implications of ecological limits to growthčlanek
Kirn, Andrej 1991Ekologija, ekonomija, entropija / uredil Andrej Kirn [prevajalci Seta Knop, Peter Srakar, Katarina Sedmak]monografija
Hribar, Tine (soavtorji) Tine Hribar Franci Prajs Marko Kerševan Alenka Zupančič Žerdin Igor Škamperle Anton Poler Andrej Kirn Rudi Koncilija Boris Vezjak Tomaž Zalaznik1991Razprava o svetosti življenjamonografija
Kirn, Andrej Štefan Kališnik (moder.)1991Entropija - ekologija - ekonomija : o "novem spoznavnem področju" govori urednik aktualnega zbornika dr. Andrej Kirnčlanek
Kirn, Andrej Darja Zemljič (moder.)1991Človek je zapravljivec, znanost pa zapeljivka : z dr. Andrejem Kirnom o ekologiji v znanostičlanek
Kirn, Andrej 1991Zaton Nietzschejanske civilizacijske dogmečlanek
Kirn, Andrej 1991O globalni ekologiji našega planeta : Gaia - modri planetčlanek
Kirn, Andrej 1991"Nov" pogled na svet : razmišljanje ob knjigi dr. Dušana Pluta Entropijska zankačlanek
Kirn, Andrej 1991Konfliktnost med ekonomijo in naravočlanek
Kirn, Andrej 1991Vzpon in kriza ideje napredkačlanek
Kirn, Andrej 1991Ekološko-entropijska senca človekovega dela in človekovih potrebčlanek
Kirn, Andrej 1991Ekonomija naravnih virov in entropijske zanke rastičlanek
Kirn, Andrej 1991Ivan Cifrić: Ekološka adaptacija i socijalna pobuna. Radničke novine, Zagreb 1990članek
Zore, Franci 1991Ur. Andrej Kirn, Ekologija, ekonomija, entropijačlanek
Kirn, Andrej 1991Ekološki izvještaj ekonomsko-tehnoloških integracijačlanek
Kirn, Andrej 1990Entropija in meje svobodečlanek
Kirn, Andrej 1990Ekološko sporočilo ekonomsko-tehnoloških integracijčlanek
Kirn, Andrej 1990Tehnološki in ekološki nazorčlanek
Kirn, Andrej 1990Znanstvene revolucije in znanstvene paradigmečlanek
Kirn, Andrej 1989Prispevek k socialni ekologiji : razmišljanje ob knjigi dr. Ivana Cifrića Socialna ekologija. Prilozi zasnivanja disciplinečlanek
Kirn, Andrej 1989Vrednotne razsežnosti in vrednotni temelji znanostičlanek
Kirn, Andrej 1987Dosežki in meje sovjetske ekološke misli. S posvetovanja "Ekologija in družba" v Crikvenicičlanek
Kirn, Andrej 1987Marxova vizija razvoja produktivnih sil kot totalnega razvoja človeka ali kot totalna avtodestrukcija človeka in narave?članek
Kirn, Andrej 1987Ekonomija, ekosistem, ekologijačlanek
Kirn, Andrej 1987Socijalizam i ekološke alternativečlanek
Kirn, Andrej 1987Alternative družbenega razvoja in problematika okoljačlanek
Kirn, Andrej 1986Ekološka zavest in praksa različnih produkcijskih načinovčlanek
Kirn, Andrej 1986Vrednotne razsežnosti znanostičlanek
Kirn, Andrej 1986Družbene implikacije ekoloških omejitev rastičlanek
Kirn, Andrej 1986Ekološka kriza, Zveza komunistov in znanstveno-tehnološka revolucijačlanek
Kirn, Andrej 1986Napredek človeškega uma ni napredek človeške. Ekologijačlanek
Simonič, Tone Andrej Kirn (ment.)1986Ekološka kriza in razredni bojdipl. naloga
Šešerko, Leo 1986Pasti razvojačlanek
Kirn, Andrej 1985Ekološke omejitve in protislovja družbenega razvojamonografija
Kirn, Andrej 1985Ekološke meje in protislovja družbenega razvojačlanek
Kirn, Andrej 1984Mikroelektronska revolucija, politika in ekologijačlanek
Kirn, Andrej 1984Odtujeno delo in stvariteljsko božje delovanječlanek
Kirn, Andrej Vekoslav Grmič (soavt.), Viktor Blažič (soavt.), Stane Krašovec (soavt.)1983Kako bomo preživeli. 1 : pogovor na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, ob knjigi "Bomo preživeli", ki je izšla pri Mohorjevi družbi / Andrej Kirn ...[et al.]pogovor
Jogan, Maca (soavtorji) Peter Klinar Lojze Peterle Franc Perko Viktor Blažič Alenka Bizjak Andrej Kirn Zdenka Gorjup Štefan Kališnik Tone Poljšak Ivan Gams Jože Maček Leo Šešerko Anton Trstenjak1983Kako bomo preživeli. 3 : pogovor na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, ob knjigi "Bomo preživeli", ki je izšla pri Mohorjevi družbi : nadaljevanje in konecpogovor
Kirn, Andrej 1982Stili mišljenja v naravoslovjučlanek
Kirn, Andrej 1982Klasična marksistična tradicija o naravoslovju in tehnikičlanek
Kirn, Andrej 1982Teoretsko-idejna razhajanja v razumevanju izvorov ekološke krizečlanek
Kirn, Andrej 1981Znanstveno-tehnična revolucija, biosfera in ekološka kriza I.članek
Kirn, Andrej 1981Znanstveno-tehnična revolucija in družbene spremembe. II. delčlanek
Kirn, Andrej 1980Socializem in morala : izhod iz grozeče ekološke krize : ( sovjetska teoretična vizija in utopija)članek
Kirn, Andrej 1980Morala v znanosti in ob znanostičlanek
Kirn, Andrej 1980Socializem in narava: izhod iz grozeče ekološke krizečlanek
Kirn, Andrej 1980Socijalizam i priroda. Sovjetska teoretska vizijačlanek
Kirn, Andrej 1979Marxovo razumevanje znanosti in tehnikečlanek
Borštnar, Sonja Andrej Kirn (ment.)1979Strokovno-etična in družbena odgovornost naravoslovno-tehnične inteligencedipl. naloga
Kirn, Andrej 1978Odgovori na nekatera vprašanja: vesolje, življenje, civilizacija : k sovjetskim filozofsko teoretičnim pogledomčlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem in naravoslovje : "stalinizem in naravoslovje - ob primeru Lisenko"članek
Kirn, Andrej 1977Naravoslovje in tehnologija v materialističnem pojmovanju zgodovinečlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem in narava II : ekonomija smrtičlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem in narava III : človekova ustvarjalnost in samobitnost naravečlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem in narava V : integralnost marksizma in znanostičlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem, znanost, inteligenca II : naravoslovne in družbene znanostičlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem, znanost, inteligenca III : znanstveniki v ZDA in SZčlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem in naravačlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem, znanost, inteligenca IV : znanstvena tehnična inteligenca in socializemčlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem, znanost, inteligenca I : naravoslovne in tehnične znanostičlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem in narava IV : optimizacijske meje uničenja naravečlanek
Kirn, Andrej 1977Marksizem in narava : od Adama do ekološke krizečlanek
Kirn, Andrej 1976Ekološki zakoni in materialna produkcijačlanek
Kirn, Andrej 1976Neograničeni i ograničeni razvitak proizvodnih snagačlanek
Kirn, Andrej Božidar Debenjak (ment.)1975Marxovo razumevanje znanosti in tehnikedr. disertacija
Kirn, Andrej 1968Teorija in človekova bodočnostčlanek
Kirn, Andrej 1966Mesto morale v sedanji fazi našega razvojačlanek
Omladič, Luka 2012Okoljska etika in skupno dobročlanek
Omladič, Luka 2011Znanost v topli gredi : ali lahko znanost in znanstveniki nastopajo kot "družbeno gibanje"?članek
Omladič, Luka 2011Onstran trajnostnega razvojačlanek
Omladič, Luka 2011Okoljska etikačlanek
LDS, (soavtorji) dr. Dušan Plut, prof. dr. Sergej Hojker, prof. dr. Peter Novak, mag. Aleš Janežič. dr. Luka Omladič, dr. Tomaž Žagar)2011Jedrska energija: prihodnost ali zabloda?pogovor
Savić, Dejan Luka Omladič (ment.)2010Zelena država : zagovor ekološke države na temelju teorije pravičnosti Johna Rawlsadipl. naloga
Omladič, Luka 2010Umetno povzročene podnebne spremembe terjajo premislek načel globalne pravičnostičlanek
Omladič, Luka 2010What went wrong in Copenhagen? : towards a fair sustainabilityčlanek
Omladič, Luka 2009Veš, bogataš, svoj dolg? : zakaj je propadel kobenhavnski sporazumčlanek
Omladič, Luka 2009H Kopenhagnu : zakaj okoljski sporazumi (ne)uspejo?članek
Omladič, Luka 2009Zelena demokracijačlanek
Omladič, Luka 2009Koebenhavnu bi morali prebirati Kanta, Rousseauja in Marxačlanek
Omladič, Luka Staš Zgonik (moder.)2009Za radikalno spremembo sistemapogovor
Omladič, Luka 2009Filozofska bioetika : med znanostjo, pravom in politikočlanek
Omladič, Luka 2009Green state, green democracyčlanek
Omladič, Luka 2008Človek ni etično nikoli dovolj zrel : bioetika kot nova disciplina tretje kulturečlanek
Omladič, Luka Sašo Dolenc (soavt.)2007Dialog o znanosti in etikičlanek
Omladič, Luka 2006Shooting an elephant : bioethics and the postcolonial condition = Ubijanje slona : bioetika i postkolonijalno stanječlanek
Omladič, Luka 2006Bioethical contents in the Slovenian system of educationčlanek
Omladič, Luka 2005Moral arguments for environmental politicsčlanek
Omladič, Luka 2002Luc Ferry: Novi ekološki red: drevo, žival in človekčlanek
Omladič, Luka 2000Ljubezen do narave skozi "ekološki paradoks"članek
Omladič, Luka Mladen Dolar (ment.)1998Ekološka filozofija in epistemološka zmeda nove dobedipl. naloga
Dolenc, Sašo 2011Nujna kontingentnost zakonov naravečlanek
Dolenc, Sašo 2010Zakaj človeštvo napreduje? : povezave med evolucijo in ekonomijočlanek
Dolenc, Sašo 2008Dawkinsov ateizem kot zablodačlanek
Dolenc, Sašo 2008Kakšen bi bil svet brez ljudi : o novodobni religiji, ki verjame v harmonijo kozmosa oziroma v prvinsko naravo : narava in družbačlanek
Dolenc, Sašo 2007Spopad znanosti in biotehnoloških podjetijčlanek
Dolenc, Sašo 2006Hipoteza o Gajičlanek
Dolenc, Sašo 2006Darwinova nevarna idejačlanek
Dolenc, Sašo 2005Aristotelova filozofija narave in teorija znanostičlanek
Dolenc, Sašo 2004Jonski naravoslovci in iznajdba pojma naravečlanek
Anderegg, Christopher at all.2013Kritični pogled na poskuse na živalihmonografija
Pribac, Igor 2013Spremna beseda (Kritični pogled na poskuse na živalih)članek
Brumec, Irenej Igor Pribac (ment.)2012Je altruizem lasten človeku? : vprašanje specizma pri primerjavi altruističnih dejanj ljudi in bonobovdipl. naloga
Šioštarič, Nina Igor Pribac (ment.)2012Univerzalni temeljni dohodek kot korak k okoljski pravičnostidipl. naloga
Hölcl Valič, Nika Igor Pribac (ment.)2012Snovalna imaginacija v filozofiji narave Gastona Bachelardadipl. naloga
Rawls, John Katja Zakrajšek (prevaj.), Igor Pribac (uvod)2011Pravičnost kot poštenost : reformulacijamonografija
Cerjak, Gregor Igor Pribac (ment.)2010Vprašanje moralnega statusa živali s posebnim poudarkom na utilitarističnem pristopu Petra Singerjadipl. naloga
Klampfer, Friderik Igor Pribac (uvod)2010Cena življenja : razprave iz bioetikemonografija
Pribac, Igor 2009Moralni izzivi novih genskih tehnologijčlanek
Jelinkar, Tea Igor Pribac (ment.)2008Svetost ali vrednost življenja? Analiza vrednot in praksdipl. naloga
Singer, Peter Gregor Cerjak (prevaj.), Sabasjan Vöröš (prevaj.)2008Praktična etikamonografija
Pribac, Igor Igor Pribac (ured.)2008Praktična etika : druga izdajačlanek
Cavalieri, Paola Vasja Bratina (prevaj.), Friderik Klampfer (uvod)2006Živalsko vprašanje : za razširjeno teorijo človekovih pravicmonografija
Ščuka, Rok Igor Pribac (ment.)2004Moralni status živali : čuteča bitja ali naravni viri?dipl. naloga
Pribac, Igor 2004Genes and distributive justicečlanek
Pribac, Igor 1999Hobbesov naravni zakončlanek
Pribac, Igor 1998Naravno pravo pri Hobbesu in pri Spinozidr. disertacija
Pribac, Igor 1998Bobbio, naravno pravo in Spinozova ihtiologijačlanek
Pečjak, Vid Martina Starc (soavt.)2011Staranje, ekologija in družba z vidika psihologa in pisateljačlanek
Polič, Marko 2011Ocena knjige "Človek in ekološka kriza" prof. dr. Vida Pečjakačlanek
Pečjak, Vid 2010Smo že presegli točko, od koder ni vrnitve?članek
Pečjak, Vid 2008Zemljo smo ukradli svojim naslednikom : ekološka kriza in človekčlanek
Kokalj, Manja 2007Živimo z naravo, ne proti njej!članek
Golob, Nika 2006Vloga doživljajsko izkustvenega učenja pri doseganju naravoslovnih ciljev okoljske vzgoje na razredni stopnjidr. disertacija
Štros, Nina 2004Ekonomsko vrednotenje projektov z vidika njihovih okoljskih vplivovdipl. naloga
Potrč, Martjaž 2003Ekologija brez organizmov?članek
Hristovski, Darja 2003Ekološka perspektiva v razvojučlanek
Marolt, Metka Blanka Tivadar (soavt.)2003Potrošnja ekološko pridelane hrane: pot do zdravja in osebne rastičlanek
Lepičnik-Vodopivec, Jurka 2003Teorije dječjeg razvoja u funkciji njihova značenja u odgoju i obrazovanju za okoliščlanek
Pandel, Katja 2003Psihologija okoljadipl. naloga
Vuk, Drago 2000Uvod v ekološki managementmonografija
Polič, Marko 1997Okolje in psihologija - na poti k okoljski psihologijičlanek
Polič, Marko 1996Ekološka psihologijagradivo
Ule, Andrej 1990Narava in ljudje kot "soigralci" v igri življenjačlanek
Novak, Bogomir 1988Nikola Pastuović : Ekološka istraživanja (školske novine, Zagreb, 1987)članek
Polič, Marko 1986Ekološka psihologijamonografija
Polič, Marko 1986Nekatere psihološke teorije odnosov človek-okolječlanek
Trstenjak, Anton 1984Ekološka psihologija : problemi in perspektivemonografija
Grmič, Vekoslav 1984Dr. Anton Trstenjak, Ekološka psihologija - Problemi in perspektivečlanek
Polič, Marko 1984Akademik Anton Trstenjak: Ekološka psihologijačlanek
Vizjak Pavšič, Mojca 1984Okolje in sodobni človekčlanek
Polič, Marko 1982Poskus ekopsihološkega pristopa k vprašanju človeških potrebčlanek
Brejc, Tone 1980Ekološka psihologija in dejavnost za odpravo ovir v življenju prizadetih ljudičlanek
Polič, Marko 1980Okolje za ljudičlanek
Polič, Marko 1980Zasebnost kot ključna prvina odnosov človek - okoljčlanek
Polič, Marko 1980Vrednostno estetski vidiki človekovega okoljačlanek
Ravnik, Mojca 1979Etnologija in ekološka psihologijačlanek
Polič, Marko 1979Psihološka vprašanja odnosa človek-okolje in možnosti njihovega razreševanjačlanek
Polič, Marko 1978Psihologija in človekovo okolje : kaj in zakaj ekološke psihologiječlanek
Polič, Marko 1978Človek, okolje in psihologija : "kaj" in "zakaj" ekološke psihologiječlanek
Polič, Marko 1978Psihološke razsežnosti človekovega okoljačlanek
Grušovnik, Tomaž 2013Znanstveniki in preroki (Mišo Alkalaj: Zelene laži. Založba Orbis)članek
Tadel, Boštjan Dušan Plut, Jernej Stritih, Marjana Dermelj (pogovor)2013Priložnost za novo politikopogovor
Erman, Miha Senko Pličanič (ment.)2000Etična izhodišča sodobnega ekološkega pravadipl. naloga
Pličanič, Senko Rajko Pirnat (ment.)1998Vpliv entropije na pravno urejanje voddr. disertacija
Golobič, Alenka Senko Pličanič (ment.)2003Deep ecology (Globoka ekologija) in sodobno pravodipl. naloga
Šolar, Saša Senko Pličanič (ment.)2001Preventivni pravni instrumenti v sodobnem ekološkem pravudipl. naloga
Bajželj, Darja Senko Pličanič (ment.)2003Okoljska odškodninska odgovornost pri odlaganju odpadkovdipl. naloga
Košir, Urška Senko Pličanič (ment.)2008Ekocentrizem kot možna rešitev ekološke krizedipl. naloga
Pavlin – Hvalič, Gordana Senko Pličanič (ment.)2002Pravice živali : diplomska nalogadipl. naloga
Hari, Elena Senko Pličanič (ment.)2002Pravni instrumenti varstva okolja pred pretiranim obremenjevanjemdipl. naloga
Pahor, Janja Senko Pličanič (ment.)2002Ekološka in socialna funkcija lastnine gozdovdipl. naloga
Štovičej, Gaja Senko Pličanič (ment.)2000Pravna ureditev varovanja biotske raznovrstnostdipl. naloga
Deverak, Gabrijel 2004Filozofski in mednarodno-politični temelji ekološkega pravačlanek
Plut, Dušan 1998Varstvo geografskega okoljaučbenik
Plut, Dušan Mirijana Ule, Vinko Potočnik, Igor Lukšič, Bogomir Kovač, Ivan Svetlik, Dušan Plut2007Állampolgári ismeretek és etika. Tankönyv a 8. osztály számáraučbenik
Plut, Dušan Mirijana Ule, Vinko Potočnik, Igor Lukšič, Bogomir Kovač, Ivan Svetlik, Dušan Plut2001Državljanska vzgoja in etika. Učbenik za 8. razredučbenik
Vogrinc, Jože 2013Trajnostni, vzdržen ali neskončen razvojčlanek
Plut, Dušan 2008Vrednotenje geografskega okolja in okoljska etikačlanek
Plut, Dušan 2005Sprememba razumevanja razvoja (napredka) in okoljska etikačlanek
Plut, Dušan 2005Trajnostna paradigma in okoljska etika - ključno vrednostno področje izobraževanja 21. stoletjačlanek
Plut, Dušan 1998Na civilizacijskem razpotju : okoljska etika in sonaravni razvojčlanek
Plut, Dušan 2012Družbenoekološki obrat ali propad (uvod)članek
Lah (1924), Avguštin Jože Maček2008Svetovno potovanje v drugačno prihodnost in Leksikon gospodarjenja z okoljemslovar
Lah (1924), Avguštin 2001Pomen etike v turizmu in varstvo okoljačlanek
Lah (1924), Avguštin 1997Etika kot nauk in sodobna stvarnostčlanek
Lah (1924), Avguštin 1998Okoljska etika civilizacijska razvojna temačlanek
Lah (1924), Avguštin 1998Za zaščito naših vrednot gre! : okoljska etika - civilizacijska razvojna temačlanek
Lah (1924), Avguštin 1996Kdo nam lahko pomaga pri okoljskem izobraževanju?članek
Lah (1924), Avguštin 1996Politika varstva okoljačlanek
Lah (1949), Avguštin 2011Nekaj vidikov trinitarične ekologiječlanek
Lah (1949), Avguštin 2004Teološka antropologija in bioetikačlanek
Werner, Kroh Avguštin Lah (1949) prevaj.1992Osnove in perspektive ekološke etikečlanek
Lah (1949), Avguštin 2010Umrisse einer trinitarischen Ökologiečlanek
Lah (1949), Avguštin 2011Einige Aspekte der trinitarischen Ökologiečlanek
Lah (1949), Avguštin 2004Globalisierungsängste und christliches Gott- und Menschenverständnisčlanek
Rolston, Holmes Dušan Ogrin (prevaj.)1995Narava, kultura in okoljska etikačlanek
Kryštufek, Boris 1999Osnove varstvene biologijeučbenik
Kajfež-Bogataj, Lučka 2008Osebna okoljska odgovornost - za našo prihodnost grečlanek
Anko, Boštjan 1996Kodeks gozdarske poklicne etike - znamenja dozorevanja stroke?članek
Trstenjak, Anton 1980Odnos do narave - vprašanje preživetjačlanek
Makarovič, Jan 2010Od človeka k svetučlanek
Požarnik, Hubert Pavel Ličar, Tone Wraber1984Družbeni vidiki in etika odnosov med spolomačlanek
Požarnik, Hubert 1992Razmišljanje ob zborniku Biotehnologija : Raziskovanje brez odgovornosti?članek
Požarnik, Hubert 1996Znanost in odgovornostčlanek
Sruk, Vladimir 1999Kritično in osmišljujoče : Hubert Požarnik, Proti toku, Družina, Ljubljana 1999, 215 straničlanek
Požarnik, Hubert 2002Boljši časi po boljšem človekučlanek
Marentič Požarnik, Barica 1998Okoljsko vzgojo v učne načrte!članek
Marentič Požarnik, Barica 1998Okoljske vrednote in šolačlanek
Anko, Boštjan 2013Les je res lep, ampak gozd je lepšičlanek
Anko, Boštjan Gregor Torkar2011Narava kot vrednota. Uvodčlanek
Anko, Boštjan 2011Predgovorčlanek
Anko, Boštjan 2011Perspektive razvoja naše naravovarstvene vzgoje in izobraževanjačlanek
Anko, Boštjan 2011Krajinska pestrost v našem varstvu narave - prispevek za razpravočlanek
Kranjec, Neda Boštjan Anko (ment.)2010Ohranjanje narave v osnovnošolski vzgoji in izobraževanjumag. naloga
Anko, Boštjan Nevenka Bogataj, Tomaž Mastnak2009Berilo o trajnostimonografija
Anko, Boštjan 2009Čigav je gozdni mir?članek
Anko, Boštjan Navenka Bogataj, Matjaž Mastnak, Alenka Gaberščik, Vida Ogorelec Wagner2007Temeljno usposabljanje za trajnostni razvojpriročnik
Bogataj, Nevenka Boštjan Anko (ment.), Frane Adam (ment.)2007Razumevanje pomena gozda za trajnostni razvoj podeželja v študijskih krožkihdr. disertacija
Habič, Špela Boštjan Anko (ment.)2006Sistem vrednotenja, ohranjanja in varstva izjemnih dreves v Slovenijimag. naloga
Anko, Boštjan 2006O našem pojmovanju narave in vrednega v njejčlanek
Torkar, Gregor Boštjan Anko (ment.)2006Vplivi učiteljevih vrednot na njegovo vzgojno izobraževalno delovanje na področju varstva naravedr. disertacija
Vilar, Vesna Boštjan Anko (ment.)2005Naravovarstveno ozaveščanje prebivalcev zavarovanih območijdr. disertacija
Anko, Boštjan 2004Približevanje konkretnemu v okoljski vzgoji : (nadaljevanje iz prejšnje številkečlanek
Anko, Boštjan 2004Približevanje konkretnemu v okoljski vzgoji : (nadaljevanje iz prejšnje številkečlanek
Anko, Boštjan 2003Interes javnosti v razvojnih perspektivah slovenskega gozdarstvačlanek
Anko, Boštjan 2003Nekaj predpostavk za uspešno okoljsko vzgojo v osnovni šoličlanek
Anko, Boštjan Michael Weber, Walter Schönenberger, Gerhard Weiss, Milan Šinko2002New paradigms in management of forests in mountainous regionsčlanek
Anko, Boštjan Janez Pirnat2001Znanost o okolju : skriptaučbenik
Anko, Boštjan 2001TNP - leta 2021članek
Anko, Boštjan 2001Nekaj predpostavk za uspešno okoljsko vzgojo v osnovni šolipredstavitev
Anko, Boštjan 2001Okoljska vzgoja - poligon nedorečenegapredstavitev
Anko, Boštjan Katarina Groznik-Zeiler, David Hlarnik, Janez Pirnat2000Vrednotenje krajin z vidika biotske raznovrstnosti ter izhodišča za njihovo varstvoporočilo
Anko, Boštjan 2000Vseevropska strategija biotske in krajinske pestrosti in gozd v evropskem prostorupredstavitev
Anko, Boštjan 2000Kako ohranjati (in ohraniti) najvrednejšo naravo? : Prispevek k Nacionalnemu programu varstva naravečlanek
Anko, Boštjan 2000Izbirnost predmeta "okoljska vzgoja" - zmaga ali poraz?članek
Anko, Boštjan 2000Program varstva okolja in okoljska vzgojačlanek
Anko, Boštjan 2000Prostoživeče divje živali v Sloveniji - neizkoriščen turistični vir?predstavitev
Anko, Boštjan 1991Človek in darovi gozdačlanek
Klobčič, Vesna Boštjan Anko (ment), Marko uršič (ment.), Andrej kirn (ment.), Bernard Stritih (ment.)2000Vrednote človeka in izziv ohranjanja naravne dediščinemag. naloga
Anko, Boštjan 2000Parks in changing times - a case study of Triglav National Park,predstavitev
Anko, Boštjan 1999Dilemmas of sustainable development in an alpine valley - the case study of Jezerskopredstavitev
Anko, Boštjan 1998Vsepovezujoča vloga okoljske vzgoječlanek
Pirnat, Janez Boštjan Anko (ment.)1998Energijski tokovi kot kriterij členitve kulturne krajindr. disertacija
Cevc, Marjeta Boštjan Anko (ment.)1998Doživljanje gozda kot nosilca kakovosti življenjadipl. naloga
Jakopin, Primož Boštjan Anko (ment.)1998Razvoj varstva narave na Slovenskem med svetovnima vojnamadipl. naloga
Anko, Boštjan 1998Environmental management of landscapes : Landscape ecologyčlanek
Anko, Boštjan 1998Protective forests in Slovenijačlanek
Anko, Boštjan 1998Protective functions of mountain forests : some general observationsčlanek
Anko, Boštjan 1998Forestry in the context of rural development : Final report of COST Action E3.- str. 207-214poročilo
Anko, Boštjan 1996Gozd kot slovenska naravna dediščinačlanek
Anko, Boštjan 1996Podiplomski študij varstva naravne dediščine oz. varstva narave v Slovenijičlanek
Anko, Boštjan 1996Kodeks gozdarske poklicne etike - znamenja dozorevanja stroke?članek
Anko, Boštjan 1996Namesto reklamnega oglasa : gozdna naravoslovna potčlanek
Anko, Boštjan 1995Nujno iskanje sožitja med naravo in človekom : magistrski študij varstva naravne dediščinečlanek
Anko, Boštjan 1995Intrinsična vrednost naravečlanek
Anko, Boštjan 1995Iskanje trajnosti : (nagovor ob praznovanju šestdesetletnice Prirodoslovnega društva Slovenije)članek
Anko, Boštjan 1995Ob drugem evropskem letu varstva narave še magistrski študij "varstvo naravne dediščine"članek
Anko, Boštjan 1995Voda, vir življenjačlanek
Anko, Boštjan 1994Gozdletak
Marentič Požarnik, Barica Boštjan Anko (soavt.)1994Okoljska (ekološka) vzgoja kot nepogrešljiva sestavina varstva okoljačlanek
Anko, Boštjan 1994Drevo raste deset politikovih mandatovčlanek
Anko, Boštjan 1994Gozd, voda in človekčlanek
Anko, Boštjan 1993Drevo, gozd in človek v mestnem okoljupredstavitev
Anko, Boštjan 1993Landscape ecology in forestry educationpredstavitev
Anko, Boštjan 1992Gozd ni samo lesčlanek
Anko, Boštjan 1992Je lepota res skrita očem? : o drevesu in gozdučlanek
Anko, Boštjan 1991Gozdarstvo ima več skupnega z varstvom zraka kot pa s predelavo lesa ali industrijsko naravnanim kmetijstvom. 3, Volčja ura slovenskega gozdarstvačlanek
Anko, Boštjan 1991Gozdarstvo in varstvo okolja : ob novem programu podiplomskega študija varstva okolja na Univerzi v Ljubljaničlanek
Anko, Boštjan 1991Skrb za Zemljočlanek
Anko, Boštjan 1984Ekološki pogled na krajinočlanek
Dobravec, Jurij 1992Kako v resnici varujemo naravočlanek
Dobravec, Jurij 2000Raznolikost življenja navznoter in navzvenčlanek
Dobravec, Jurij 2000Ogrožene vrste – naravne vrednote v narodnem parkučlanek
Dobravec, Jurij 2001Pogledi na varstvo naravečlanek
Dobravec, Jurij 2002Duhovni temelj pri varstvu naravečlanek
Dobravec, Jurij 2003Varstvo gorske naravečlanek
Dobravec, Jurij 2004Je narava v gorah sploh ogrožena?članek
Dobravec, Jurij 2009Vzgoja odnosa do vrednot naravečlanek
Dobravec, Jurij 2003Filozofija in varstvo naravečlanek
Dobravec, Jurij 2014Pravičnost v odnosu med človekom in naravočlanek
Dobravec, Jurij 2013Osrediščiti naravo in osmisliti naravovarstvočlanek
Dobravec, Jurij 2014Aldo Leopoldčlanek
Lim, Alvin Jurij Dobravec (prev.)2003Etika v naravovarstveni in okoljski krizičlanek
Dobravec, Jurij 2013Hans Jonas in vizija nerecipročne etikečlanek
Rolston, Holmes Jurij Dobravec (prev.)1999Religiozna vrednost živih bitij in Božja komisijačlanek
Dobravec, Jurij 2014Strah kot neznano področje naravovarstvene etikečlanek
Dobravec, Jurij 2014Maturana in Varela, in odnosnostni darvinizemčlanek
Dobravec, Jurij 2014Tolstoj in politika globalnih spremembčlanek
Dobravec, Jurij 2014Paul Taylor, Spoštovanje narave, teorija etike naravečlanek
anon., Jurij Dobravec (prev.)2013Paul Taylor, kompendijčlanek
Dobravec, Jurij 2014Nekateri vidiki in vplivi etike Petra Singerja na tradicionalno zahodno kulturo in odnos človek - naravačlanek
Dobravec, Jurij 2013The Eastčlanek
Skoberne, Peter 2013Odnos do naravečlanek
Toman, Mihael Jožef 2015Osebna in družbena odgovornost do narave in družbečlanek
Dobravec, Jurij 2015Na tej poti si zapojmočlanek
Dobravec, Jurij 2015Kako je papež Frančišek s pomočjo naravoslovnih in družboslovnih ugotovitev izpeljal etiko.članek
Dobravec, Jurij 2014Osrediščiti naravo in osmisliti naravovarstvopredstavitev
Dobravec, Jurij 2014Delati dobro, ljudi in za naravo - uvodnik o Albertu Schweitzerjuuvodnik
Dobravec, Jurij 2011Čistost v odnosu med človekom in naravočlanek
Šemerl-Harmel, Jerica 2014Razvoj etičnega odnosa med človekom in naravodipl. naloga
Budina, Peter 2014Ekološka inteligenca s primeri dobre praksedipl. naloga
Grušovnik, Tomaž 2014Okoljsko zanikanječlanek
Mlinar, Anton 2014Okoljska etika in trajnostni razvojmonografija
Savić, Dejan 2014Proti generacizmu : oris pojmovanja pravičnosti do prihodnjih generacijčlanek
Bergoglio - papež Frančišek, Jorhe Mario 2015Laudato si' - o skrbi za naš skupni dommonografija